Naudojimosi puslapiu taisyklės
 1. Taisyklių terminai ir nuostatos

  1. Pardavėjas - UAB „Stiliaus kodas“.
  2. Parduotuvė - internetinė parduotuvė „Stiliusbox.lt“.
  3. Paslaugos - „Stiliusbox.lt“ grožio dėžutės prenumerata.
  4. Produktai - konkretūs kosmetikos gaminiai siūlomi „Stiliusbox.lt“ parduotuvėje.
  5. Grožio Dėžutė - personalizuotas kosmetikos rinkinys
  6. Klientas - asmuo, kuris naudojasi internetinės parduotuvės „Stiliusbox.lt“ teikiamomis Paslaugomis ir Produktais.
  7. Trečioji Šalis - juridiniai arba fiziniai asmenys, kurie nėra sundorio tarp Pardavėjo ir Kliento dalis.
  8. Paslaugos Vienetas - „Stiliusbox.lt“ grožio dėžutė ir jos turinys.
  9. Dovanų kuponas - fiksuotos vertės dovanų kuponas su unikaliu kodu įsigytas „Stiliusbox.lt“ parduotuvėje.
 2. Bendrosios nuostatos

  1. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą šioje internetinėje Parduotuvėje.
  2. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas atitinkamą žymę užsakymo metu. Klientas sutinka, kad pažymėjus sutikimą pirmojo užsakymo metu, kitų pirkimų metu jis būtų pažymėtas automatiškai. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu. Priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra koreguoti Taisykles, pateikiant pakeitimo įsigaliojimo datą Klientui, kuri negali būti trumpesnė nei 7 dienos nuo paskelbimo internetinėje parduotuvėje datos. Iki pakeitimų įsigaliojimo datos Kliento pateikti užsakymai yra realizuojami pagal anksčiau galiojusias Taisykles.
  5. Parduotuvės teikiamais Produktais bei Paslaugomis gali naudotis ne jaunesni nei 16 m. amžiaus sulaukę asmenys.
  6. Sutikdamas su šios Parduotuvės teikiamų paslaugų bei produktų naudojimo taisyklėmis, asmuo automatiškai patvirtina, jog yra tinkamo amžiaus ir turi teisę disponuoti šiame puslapyje jo paties pateiktais asmens bei bankiniais duomenimis.
 3. Paslaugų teikimo taisyklės

  1. Suformavus prekių užsakymą, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Paslaugoms ir Produktams pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant Produktus, suteikiant Paslaugas, išrašant sąskaitą bei ją apmokant.
  2. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Tačiau užsakymas laikomas vykdytinu tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą apie apmokėjimą už užsakymą iš institucijos, kurią atsiskaitymams pasirinko Klientas.
  3. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką apie gautą užsakymą. Užsakymas bus pradėtas vykdyti gavus Kliento apmokėjimą. Jei užsakymas neapmokamas per 2 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas.
  4. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje.
  5. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  6. Parduotuvėje įsigytos Paslaugos galima atsisakyti informavus Pardavėją ne vėliau nei 10 dienų iki kito Paslaugos Vieneto gavimo dienos.
  7. Klientas, norėdamas atsisakyti Parduotuvės teikiamų Paslaugų privalo užpildyti Pardavėjo pateiktą Paslaugos atsisakymo formą.
  8. Paslaugos nutraukimo data fiksuojama tuomet, kuomet Klienatas informuoja Pardavėją norintis nutraukti Parduotuvėje įsigytos Paslaugos tiekimą.
  9. Paslaugos tiekimą gali nutraukti tik Klientas, kurio duomenys nurodyti Parduotuvėje arba jo teisiškai įgaliotas atstovas.
 4. Privatumo politika

  1. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik Produktų ir Paslaugų pardavimo bei pristatymo, sąskaitų išrašymo bei vidinės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant šalies, kurioje įregistruota įmonė, teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  2. Už Parduotuvėje Kliento pateiktą asmeninės informacijos tikslumą atsako pats duomenis pateikęs Klientas.
  3. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Trečiosioms Šalims Parduotuvės Kliento asmeninių duomenų, išskyrus tuos atvejus, kuomet tai būtinai Paslaugos suteikimui bei kuomet Klientas pažeidžia Parduotuvės Taisykles arba šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus.
  4. Kliento pateiktų bankinių duomenų Parduotuvė nesaugo. Puslapyje Kliento pateiktus bankinius duomenis (mokėjimo kortelės duomenis) administruoja trečioji šalis, kuri užtikrina duomenų apsaugą pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus.
  5. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus išsaugoti failai, siunčiami iš interneto serverio į jo kompiuterį. Šie failai reikalingi sėkmingam naršymui po parduotuvę ir tai yra įprastas technologinis sprendimas dirbant bet kurio tipo interneto naršyklėmis.
 5. Apmokėjimo tvarka

  1. Klientas, įsigydamas Paslaugą Parduotuvėje, automatiškai įgija teisę gauti Produktus ir Paslaugas ateityje, kartą per mėnesį, už kurias Pardavėjas automatiškai atliks piniginių lėšų nuskaitymus (toliau - Periodinius Mokėjimus) iš Kliento pateiktos sąskaitos, vadovaudamasis Kliento pateiktais bankiniais duomenimis.
  2. Periodinių Mokėjimų nuskaitymai nuo Kliento pateiktos sąskaitos bus vykdomi tol, kol Klientas informuos Pardavėją apie Parduotuvės Paslaugų ir Produktų tiekimo nutraukimą arba laikiną sustabdymą.
  3. Klientas, norėdamas nutraukti arba laikinai sustabdyti Pardavėjo vykdomą Periodinių mokėjimų nuskaitymą, privalo ne vėliau nei prieš 10 d.d. iki artimiausio Paslaugos Vieneto gavimo datos informuoti Pardavėją apie norą nutraukti arba laikinai sustabdyti Parduotuvės Paslaugų bei Produktų tiekimą.
  4. Klientui, vėliau nei per Taisyklėse nurodytą terminą informavus Pardavėją apie pageidavimą nutraukti arba laikinai sustabdyti Parduotuvės Paslaugų ar Produktų tiekimą, Parduotuvės Paslaugų ir Produktų tiekimas bei Periodinių Mokėjimų nuskaitymai nuo kliento sąskaitos bus nutraukti arba sustabdyti nuo sekančio mėnesio Periodinio Mokėjimo nuskaitymo datos.
  5. Klientas, įsigijęs Paslaugas ar Produktus ir Parduotuvėje pateikęs bankinius duomenis, automatiškai suteikia Pardavėjui teisę nuskaityti periodinius mokėjimus už teikiamas Paslaugas ir Produktus nuo Kliento nurodytos sąskaitos.
  6. Periodiniai mokėjimai nuo Kliento sąskaitos nuskaitomi kartą per mėnesį 7 dienos iki kitos Grožio Dėžutės pristatymo.
  7. Klientas, atlikdamas užsakymą, privalo pateikti teisingus bankinius duomenis, kitu atveju Pardavėjas už Paslaugų ir Produktų tiekimo kokybę neatsako.
  8. Apie mėnesinį pinigų nuskaitymą Pardavėjas Klientą informuoja elektroniniu laišku.
  9. Elektroninė sąskaita už Paslaugos tiekimą suformuojama ir Klientui išsiunčiama Kliento registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu tuomet, kai įvykdomas mėnesinis pinigų nuskaitymas.
 6. Produktų siuntimas ir Paslaugų tiekimas

  1. Klientas, Parduotuvėje užsakydamas Paslaugas ir Produktus, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
  2. Klientas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Jeigu Klientas pateikia klaidingą adresą, kuriuo išsiunčiamas užsakymas, jis prisiima atsakomybę ir papildomus siuntimo kaštus.
  3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  4. Parduotuvėje įsigytų Paslaugų ir Produktų pristatymo išlaidas apmoka Klientas.
  5. Pardavėjas įsigytą pirmą Grožio Dėžutę Klientui įsipareigoja pristatyti per 10 d.d., išskyrus atvejus, kuomet su Klientu suderinimas kitas terminas.
  6. Jeigu pirmoji grožio Grožio Dėžutė įsigyjama mėnesio 1-10 dienomis, kitos Grožio Dėžutės bus pristatomos taip pat mėnesio 1-10 dienomis.
  7. Jeigu pirmoji grožio Grožio Dėžutė įsigyjama mėnesio 10-20 dienomis, kitos Grožio Dėžutės bus pristatomos taip pat mėnesio 10-20 dienomis.
  8. Jeigu pirmoji grožio Grožio Dėžutė įsigyjama mėnesio 20-30 dienomis, kitos Grožio Dėžutės bus pristatomos taip pat mėnesio 20-30 dienomis.
 7. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

  1. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Kliento naudojamos techninės įrangos (pvz. monitoriaus) ypatybių.
  2. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
  3. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos su Pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
  4. Pardavėjas parduoda Produktus ir Paslaugas, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu arba kitais jos nurodytais kanalais, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Pardavėjo kaltės.
  5. Parduotuvėje įsigytų Produktų grąžinimas vykdomas pagal šalies, kurioje įregistruota įmonė įstatymus ir nustatytą prekių gražinimo tvarką.
  6. Pardavėjo įsipareigojimai:
   1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Produktus, kurie turi apibrėžtą galiojimo terminą.
   2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Produktus tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
   3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą Produktų kiekį. Pardavėjas neatsako tais atvejais, kai perduotų Produktų kiekis nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme.
   4. Pardavėjas visais atvejais pateikia Klientui Produktų asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.
   5. Tais atvejais kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Pardavėjas įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
   6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį bei siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
   7. Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotas prekes ir pakeisti jas kokybiškomis.
  7. Pardavėjas įsipareigoja priimti brokuotus Produktus ir pakeisti juos kokybiškais, kuomet Klientas apie gautus brokuotus Produktus praneša ne vėliau nei 2 d. nuo Produktų pristatymo datos.
  8. Pardavėjas įsipareigoja laiku suteikti įsigytas Paslaugas ir Produktus, vadovaudamasis su klientu suderintu grafiku.
 8. Komentarų talpinimas

  1. Visas komentarų talpinimo Parduotuvėje taisykles nustato ir jų laikymąsi kontroliuoja Pardavėjas. Bet koks komentaro talpinimas Parduotuvėje automatiškai reiškia sutikimą su visomis nustatytomis komentarų talpinimo taisyklėmis.
  2. Pardavėjas visais atvejais turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius tiek šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir komentarų talpinimo taisykles.
  3. Pardavėjas pasilieka teisę šalinti bet kokius patalpintus komentarus savo nuožiūra be atskiro paaiškinimo.
  4. Kiekvienas asmuo, talpindamas savo komentarą Parduotuvėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų, kurie pažeistų aukščiau nurodytus patvirtinimus.
 9. Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklės

  1. Klientas, įsigydamas Dovanų Kuponą, sutinka su šiame puslapyje pateiktomis Dovanų Kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas jį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias sąlygas ir taisykles.
  2. Dovanų Kuponas ir ant jos esantis unikalus kodas traktuojami, kaip dokumentai, patvirtinantys apie gautą išankstinį apmokėjimą už ateityje Parduotuvės suteiktas Produktus ir Paslaugas Dovanų Kupono turėtojui.
  3. Dovanų Kuponas nėra keičiamas į pinigus.
  4. Dovanų Kuponas galioja 6 mėn.
  5. Dovanų Kuponas galioja tik Lietuvoje.
  6. Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.
  7. Dovanų Kuponas pradeda galioti nuo tos dienos, kuomet už jį Parduotuvė gauna apmokėjimą.
  8. Dovanų Kupono vertė yra nurodyta ant paties kupono.
  9. Dovanų Kuponas aktyvuojamas automatiškai, įvedant ant jo esantį kodą Parduotuvėje nurodytoje vietoje, atsiskaitant už Produktus ir Paslaugas.
  10. Parduotuvė, vadovaudamasi šiame puslapyje paskelbtomis Produktų ir Paslaugų tiekimo taisyklėmis, įsipareigoja suteikti Paslaugas ir Prekes Dovanų Kupono turėtojui Dovanų Kupone nurodytam laiko terminui arba pinigų sumai.
  11. Už įsigyto Dovanų Kupono duomenų saugumą atsako Dovanų Kuponą įsigijęs asmuo.
  12. Dovanų Kuponą galima įsigyti internetu, www.stiliusbox.lt parduotuvėje.
  13. Gavusi apmokėjimą už Dovanų Kuponą, Parduotuvė įsipareigoja jį pateikti Klientui el. paštu Kliento nurodytu adresu.
  14. Už Dovanų Kuponui gauti reikalingų duomenų teisingumą atsako Klientas.
  15. Už Dovanų Kuponą įsigytų Paslaugų ir Produktų gražinimas vykdomas pagal šiame puslapyje paskelbtas garantijų ir prekių grąžinimo taisykles.
 10. Apribojimai

  1. Griežtai draudžiama naudoti Parduotuvėje pateiktą informaciją kenkėjiškų programų kūrimui bei priemonėms ar veiksmams, kurie galėtų sutrikdyti Parduotuvės veikimą, jo teikiamų Paslaugų tiekimą, ar kitaip kenktų Parduotuvės reputacijai bei jo Klientams.
  2. Visos Parduotuvėje pateiktos vizualinės medžiagos autorines teises saugo šalies, kurioje įregistruota įmonė, įstatymai.
 11. Baigiamosios nuostatos

  1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami Parduotuvės kontaktų puslapyje nurodytais rekvizitais arba specialiose tam skirtose formose.
  2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis šalies, kurioje registruota įmonė, teisės aktais.
  3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma šalies, kurioje registruota įmonė, teisė.
  4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami šalies, kurioje registruota įmonė, įstatymų nustatyta tvarka.

Kontaktai pasiteiravimui ir Klientų aptarnavimui:

UAB „Stiliaus kodas”
Įm. kodas: 303233354
PVM kodas: LT100008323015
Adresas: Liepų g. 48D, LT-92107, Klaipėda, Lietuva
Įm. reg. adresas: Žemaičių 41 - 57, Venta, Akmenės raj, Lietuva
Tel. +37061170111
E.p. info@stiliusbox.lt